Mức thuế suất TNDN

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điều 11 của thông tư 78/2014/TT-BTC theo đó mức thuế TNDN hiện hành năm 2019 như sau : 


1, Mức thuế phổ thông (đối với các doanh nghiệp thông thường không phải các doanh nghiệp thuộc mục 2 và mục 3)

Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%

thue suat 20%

2, Doanh nghiệp đối  với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí :

Thuế suất thu nhập doanh nghiệp với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%
Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh như :

  • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm : bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%. 
  • Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn ưu đãi thuế TNDN ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

3, Mức thuế suất ưu đãi 10%

Áp dụng cho các doanh nghiệp có thu nhập từ các hoạt động như:
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao. 
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao.
  • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong lĩnh vực sản xuất. 
  • Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp. 
  • Phần thu nhập của hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định Luật xuất bản.
  • Phần thu nhập từ hoạt động báo in. 
  • Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại điều 53 Luật nhà ở. 
  • Phần thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

4, Tổng hợp mức thuế suất, thuế TNDN qua các năm:

Năm
Mức Thuế suất thuế TNDN áp dụng
Thực hiện theo quy định
2019
20%
Điều 11 TT 78/2014/TT - BTC

2018
20%
2017
20%
2016
20%
2015
- DN có tổng doanh thu năm qua không quá 20 tỷ áp dụng mức thuế suất là 25%.
- DN có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ áp dụng mức thuế suất là 22%. 
- DN mới thành lập trong 1 năm không đủ 12 tháng thì: 
+ Trong năm đó tạm tính quý theo thuế suất 22%.
+ Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì khi quyết toán áp dụng theo thuế suất 20%.
2014
 Xác định tương tự năm 2015 
2013
Từ ngày 1/7/2013 đến ngày 31/12/2013


- DN có tổng doanh thu năm qua không quá 20 tỷ áp dụng mức thuế suất là 25%.
- DN có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ áp dụng mức thuế suất là 22%. 
- DN mới thành lập trong 1 năm không đủ 12 tháng thì: 
+ Trong năm đó tạm tính quý theo thuế suất 25%.
+ Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷ đồng thì khi quyết toán áp dụng theo thuế suất 20%.

Điều 1 TT 141/2013/TT-BTC

Trước ngày 1/7/2013


Thuế suất thuế TNDN là 25%
 Điều 11 của TT 123/2012/TT-BTC

 Trường hợp DN mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013 thì được áp dụng thuế suất 20% nếu doanh thu bình quân của các tháng đầu năm 2013 tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013 không vượt quá 1,67 tỷ đồng 
Điều 1 TT 141/2013/TT-BTC

Bảng tổng hợp này chỉ dùng cho các doanh nghiệp thông thường 
(Không áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí 
hoặc các doanh nghiệp thuộc trường hợp được ưu đãi thuế)

Previous
Next Post »