Giải đáp về việc đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử

 

Công văn Số: 2991/CT-TTHT

V/v dùng hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH Hệ thống Thẻ Toàn Cầu Địa chỉ: Tầng 4 IFD, tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, P. Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội – Mã số thuế: 0108192554

Trả lời công văn ko số đề ngày 22/12/2019 của Công ty TNHH Hệ thống Thẻ Toàn Cầu (sau đây gọi là “Công ty”) về việc đề nghị tiêu dùng hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định:

“3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn. Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử buộc phải đáp ứng điều kiện sau:

a) Là công ty kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế có cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế với dùng giao thiệp điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền vận tải thông tin, mạng thông tin, thứ truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng có bắt buộc để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối sở hữu phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

e) Có những quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:
– Hệ thống lưu trữ dữ liệu buộc phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích có các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
– Có quy trình sao lưu và bình phục dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: bảo đảm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra những vật sở hữu tin hoặc sao lưu trực tuyến mọi dữ liệu.”

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ những thông báo của người bán, cái hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hóa, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức buôn bán hoặc của các tổ chức sản xuất dịch vụ về hóa đơn điện tử và được lưu trữ trên công cụ điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước lúc khởi tạo hóa đơn điện tử nên ra quyết định vận dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông báo điện tử của cơ quan thuế và chịu bổn phận về quyết định này (theo Mẫu số một Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định vận dụng hóa đơn điện tử gồm các nội dung cốt yếu sau:

 • Tên hệ thống thứ (tên các công cụ điện tử); tên phần mềm áp dụng dùng để khởi tạo; lập hóa đơn điện tử.
 • Phương nhân tiện điện tử là công cụ hoạt động dựa trên công nghệ điện; điện tử; kỹ thuật số; từ tính; truyền dẫn ko dây; quang học; điện từ hoặc công nghệ tương tự.
 • Bộ phận công nghệ hoặc tên nhà sản xuất dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt công nghệ hóa đơn điện tử; phần mềm ứng dụng;
 • Quy trình khởi tạo; lập; luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.
 • Trách nhiệm của từng phòng ban trực thuộc tác động việc khởi tạo; lập; xử lý; luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức bao gồm cả bổn phận của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi dùng hóa đơn điện tử; tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử nên lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) gồm những nội dung:

Tên tổ chức phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên dòng hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu cái số hóa đơn, ngày khởi đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… tới số…)),

Ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo luật pháp và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành đến cơ quan thuế bằng giấy); hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành (trường hợp gửi đến cơ thuế quan bằng đường điện tử phê duyệt cổng thông báo điện tử của cơ quan thuế).

Trường hợp mang sự thay đổi địa chỉ kinh doanh; tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ thuế quan nơi chuyển đến; trong đấy nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng; sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp sở hữu sự đổi thay về nội dung đã thông tin phát hành; tổ chức; khởi tạo hóa đơn điện tử thực hành thông tin phát hành mới theo chỉ dẫn tại khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử bắt buộc ký số vào hóa đơn điện tử cái và gửi hóa đơn điện tử dòng (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ thuế quan theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) buộc phải niêm yết tại trụ sở doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng chuyển vận trên trang thông báo điện tử của đơn vị khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian dùng hóa đơn điện tử.”.

Căn cứ Khoản một Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 11. Đối tượng tậu hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ thuế quan bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức ko cần là doanh nghiệp nhưng sở hữu hoạt động buôn bán (bao gồm cả hiệp tác xã; nhà thầu nước ngoài; ban quản lý dự án).

Tổ chức ko cần là công ty nhưng có hoạt động marketing là những tổ chức với hoạt động buôn bán nhưng ko được có mặt trên thị trường và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật marketing chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp theo tỷ lệ % nhân có doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc chiếc rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang tiêu dùng hóa đơn tự in; đặt in mang hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế; gian lận thuế.

Doanh nghiệp chỉ dẫn tại điểm d; đ khoản này mua hóa đơn của cơ thuế quan trong thời kì 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng; căn cứ tình hình tiêu dùng hóa đơn; việc kê khai; nộp thuế của nhà hàng và yêu cầu của doanh nghiệp; trong thời hạn 5 ngày khiến việc; cơ quan thuế có văn bản thông báo nhà hàng chuyển sang tự tạo hóa đơn để dùng hoặc tiếp tục tìm hóa đơn của cơ thuế quan nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)“.

+ Tại điểm b Khoản 2 Điều 12 hướng dẫn như sau:

“…Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng tìm hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì nên dừng dùng hóa đơn tìm của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu tiêu dùng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

+ Tại điểm c Khoản 1 Điều 21 chỉ dẫn như sau:

“c) Tổ chức; hộ; cá nhân kinh doanh tậu hóa đơn của cơ quan thuế ko tiếp tục sử dụng thì tổ chức; hộ; cá nhân chọn hóa đơn bắt buộc tiến hành hủy hóa đơn theo chỉ dẫn tại Điều 29 Thông tư này.”

+ Tại Điều 27 (được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) chỉ dẫn như sau:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa; dịch vụ (trừ đối tượng được cơ thuế quan cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; kể cả trường hợp trong kỳ không dùng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7; quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10; quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tư này).

Trường hợp trong kỳ không dùng hóa đơn; tại Báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn tiêu dùng bằng không (=0).Riêng siêu thị tiêu dùng hóa đơn tự in; đặt in có hành vi vi phạm ko được dùng hóa đơn tự in; đặt in, công ty thuộc chiếc rủi ro cao về thuế thuộc diện tậu hóa đơn của cơ thuế quan theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hành nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.…”

Căn cứ những quy định trên, Công ty TNHH Hệ thống Thẻ Toàn Cầu đã tiêu dùng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ tháng 07/9/2018 (đến nay hết thời hạn 12 tháng).

Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện của doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì được sử dụng hóa đơn điện tử. Trước lúc sử dụng; đề nghị Công ty thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Công ty nên ngừng tiêu dùng hóa đơn mua của cơ thuế quan nhắc từ ngày khởi đầu tiêu dùng hóa đơn điện tử và thực hành hủy hóa đơn sắm của cơ thuế quan không tiếp tục sử dụng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty với nghĩa vụ nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng từ ngày đầu tháng tới hết ngày ngừng sử dụng hóa đơn chọn của cơ quan thuế và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý cho cơ thuế quan đề cập từ ngày kế tiếp theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Công ty bắt buộc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp về tính xác thực của việc khởi tạo; lập và dùng hóa đơn điện tử theo quy định.

Nếu có vướng mắc; yêu cầu Công ty TNHH Hệ thống Thẻ Toàn Cầu cửa hàng có Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ NNT – Cục Thuế TP Hà Nội.

Số điện thoại: 02437737940; địa chỉ: G23-24 Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội thông tin để Công ty TNHH Hệ thống Thẻ Toàn Cầu được biết.

Chúc những bạn thành công! Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »