Hướng dẫn về việc đề nghị sử dụng hóa đơn điện tử

 

Công văn Số: 1238/CT-TTHT

V/v sử dụng hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH Fusa Toàn cầu Địa chỉ: Số 3C Thi Sách, P. Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Mã số thuế: 0107719904

Trả lời công văn không số đề ngày 30/12/2019 của Công ty TNHH Fusa Toàn cầu (sau đây gọi là Công ty) về việc yêu cầu dùng hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định:

“3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

– Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, dùng và quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 4 chỉ dẫn như sau:

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử nên đáp ứng điều kiện sau:

a) Là doanh nghiệp kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao thiệp điện tử trong khai thuế mang cơ quan thuế; hoặc là doanh nghiệp kinh tế với tiêu dùng giao du điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, các đường truyền chuyển vận thông tin, mạng thông tin, vật dụng truyền tin đáp ứng đề nghị khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

c) Có hàng ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng sở hữu yêu cầu để thực hành việc khởi tạo, lập, dùng hóa đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối mang phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hóa đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng những đề nghị tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

 • Hệ thống lưu trữ dữ liệu buộc phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương xứng với những chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
 • Có quy trình sao lưu và bình phục dữ liệu lúc hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật sở hữu tin hoặc sao lưu trực tuyến tất cả dữ liệu.”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 chỉ dẫn như sau:

“1. Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập hầu hết các thông tin của người bán, chiếc hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước lúc bán hàng hóa, dịch vụ trên công cụ điện tử của công ty kinh doanh hoặc của các công ty phân phối dịch vụ về hóa đơn điện tử và được lưu trữ trên công cụ điện tử của những bên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước lúc khởi tạo hóa đơn điện tử phải ra quyết định ứng dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi chuẩn y cổng thông báo điện tử của cơ thuế quan và chịu bổn phận về quyết định này (theo Mẫu số một Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định vận dụng hóa đơn điện tử gồm những nội dung chính yếu sau:

 • Tên hệ thống vật dụng (tên các dụng cụ điện tử), tên phần mềm áp dụng tiêu dùng để khởi tạo; lập hóa đơn điện tử. Phương nhân tiện điện tử là dụng cụ hoạt động dựa trên kỹ thuật điện; điện tử; kỹ thuật số; từ tính; truyền dẫn không dây; quang học; điện từ hoặc kỹ thuật tương tự.
 • Bộ phận công nghệ hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu nghĩa vụ về mặt kỹ thuật hóa đơn điện tử; phần mềm ứng dụng;

– Quy trình khởi tạo; lập; luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.

– Trách nhiệm của từng phòng ban trực thuộc tương tác việc khởi tạo; lập; xử lý; luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ doanh nghiệp bao gồm cả bổn phận của người được thực hành chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước lúc tiêu dùng hóa đơn điện tử; tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử buộc phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành tất nhiên Thông tư này) gồm những nội dung:

Tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử; mã số thuế, địa chỉ, điện thoại; các mẫu hóa đơn phát hành (tên cái hóa đơn, ký hiệu hóa đơn; ký hiệu cái số hóa đơn; ngày bắt đầu sử dụng; số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… tới số…)), ngày lập Thông báo phát hành;

Tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của doanh nghiệp (trường hợp gửi Thông báo phát hành đến cơ thuế quan bằng giấy) hoặc chữ ký điện tử của công ty phát hành (trường hợp gửi tới cơ quan thuế bằng đường điện tử chuẩn y cổng thông báo điện tử của cơ quan thuế).

Trường hợp mang sự thay đổi liên hệ kinh doanh; tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử cần gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến; trong ấy nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng; sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp có sự đổi thay về nội dung đã thông báo phát hành; tổ chức; khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện thông báo phát hành mới theo chỉ dẫn tại khoản này.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử bắt buộc ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) tới cơ thuế quan theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) nên niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng vận tải trên trang thông báo điện tử của công ty khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời gian tiêu dùng hóa đơn điện tử.”.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 1 Điều 11 chỉ dẫn như sau:

“Điều 11. Đối tượng tìm hóa đơn của cơ quan thuếĐiểm neo1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho những đối tượng sau:

a) Tổ chức ko cần là nhà hàng nhưng với hoạt động buôn bán (bao gồm cả hiệp tác xã; nhà thầu nước ngoài; ban quản lý dự án). Tổ chức ko cần là nhà hàng nhưng có hoạt động marketing là những tổ chức sở hữu hoạt động kinh doanh nhưng ko được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và luật pháp kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

Điểm neoc) Tổ chức kinh doanh; doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

Điểm neod) Doanh nghiệp đang tiêu dùng hóa đơn tự in, đặt in thuộc chiếc rủi ro cao về thuế;

Điểm neođ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in; đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế; gian lận thuế.

Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này tìm hóa đơn của cơ quan thuế trong thời kì 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình tiêu dùng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của công ty và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sở hữu văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để tiêu dùng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế giả dụ ko đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

+ Tại điểm b Khoản 2 Điều 12 hướng dẫn như sau:

“… Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng tậu hóa đơn do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử để dùng thì phải dừng tiêu dùng hóa đơn tìm của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

+ Tại điểm c Khoản một Điều 21 hướng dẫn như sau:

“c) Tổ chức; hộ; cá nhân kinh doanh tậu hóa đơn của cơ thuế quan ko tiếp tục tiêu dùng thì tổ chức; hộ; cá nhân tìm hóa đơn buộc phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.”

+ Tại Điều 27 (được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) chỉ dẫn như sau:

“Hàng quý; tổ chức; hộ; cá nhân bán hàng hóa; dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) sở hữu nghĩa vụ nộp Báo cáo tình hình dùng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; kể cả ví như trong kỳ không dùng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7; quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3). Trường hợp trong kỳ không dùng hóa đơn; tại Báo cáo tình hình dùng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn tiêu dùng bằng không (=0).

Riêng doanh nghiệp dùng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được dùng hóa đơn tự in, đặt in, nhà hàng thuộc dòng rủi ro cao về thuế thuộc diện sắm hóa đơn của cơ thuế quan theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hành nộp Báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn theo tháng.

…”

Căn cứ các quy định trên, Công ty đã dùng hóa đơn tậu của cơ thuế quan từ tháng 03/2017 (đến nay hết thời hạn 12 tháng).

Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện của công ty khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản một Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì được tiêu dùng hóa đơn điện tử.

Trước lúc sử dụng, đề nghị Công ty thực hành Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Công ty bắt buộc giới hạn sử dụng hóa đơn chọn của cơ quan thuế nhắc từ ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn điện tử và thực hành hủy hóa đơn sắm của cơ thuế quan không tiếp tục sử dụng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty mang trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình dùng hóa đơn theo tháng từ ngày đầu tháng tới hết ngày giới hạn tiêu dùng hóa đơn mua của cơ thuế quan và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình dùng hóa đơn theo quý cho cơ quan thuế nói từ ngày kế tiếp theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Công ty cần hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của việc khởi tạo; lập và dùng hóa đơn điện tử theo quy định.

Nếu mang vướng mắc; đề nghị Công ty địa chỉ với Phòng Truyên truyền Hỗ trợ NNT – Cục Thuế TP Hà Nội theo số điện thoại: 02437737940; địa chỉ: G23-24 Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Cục Thuế TP Hà Nội thông tin để Công ty TNHH Fusa Toàn cầu được biết. Chúc những bạn thành công! Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »