Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Công văn 75032/CT-TTHT năm 2020. Về tiêu dùng hóa đơn điện tử khi đang tiêu dùng hóa đơn chọn của cơ quan thuế. Do Cục thuế đô thị Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty TNHH YOUNCHANG Việt Nam Mã số thuế: 0107929098;

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico (HH3) đường Mễ Trì, KĐT Mỹ Đình – Mễ Trì, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Trả lời công văn ko số ngày 16/7/2020 của Công ty TNHH YOUNCHANG Việt Nam. Về việc bắt buộc được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang dùng hóa đơn tìm của cơ quan thuế. Cục thuế TP Hà Nội với quan điểm như sau:

– Căn cứ Khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hiệu lực thi hành quy định:

“3. Trong thời kì từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, những Nghị định: s 51/2010/NĐ-CP và s 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

– Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, tiêu dùng và quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, phân phối dịch vụ:

+ Tại Khoản 2 Điều 4 hướng dẫn như sau:

“2. Điều kiện của doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử nên đáp ứng điu kiện sau:

a) Là tổ chức kinh tế sở hữu đủ điều kiện và đang thực hiện giao du điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế. Hoặc là đơn vị kinh tế có tiêu dùng giao thiệp điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, những đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, vật dụng truyền tin. Đáp ứng bắt buộc khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương thích có yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối mang phần mềm kế toán. Đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời khắc lập hoá đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

– Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng. Hoặc được chứng minh là tương thích sở hữu các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;– Có quy trình sao lưu và bình phục dữ liệu lúc hệ thống gặp sự cố. Đảm bảo sao u dữ liệu của hóa đơn điện tử ra những vật sở hữu tin. Hoặc sao lưu trực tuyến đa số dữ liệu.”

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7. Hướng dẫn như sau:

“1. Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn.

Thiết lập toàn bộ các thông báo của người bán, cái hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận. Và lưu trữ hóa đơn trước lúc bán hàng hoá, dịch vụ trên dụng cụ điện tử của tổ chức lành doanh. Hoặc của các tổ chức cung ứng dịch vụ về hoá đơn điện tử và được lưu trữ trên công cụ điện tử của những bên theo quy định.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước lúc khởi tạo hoá đơn điện tử. Phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy. Hoặc băng văn bản điện tử gửi chuẩn y công thông báo điện tử của cơ quan thuế và chịu nghĩa vụ về quyết định này.

Quyết định ứng dụng hoá đơn điện tử gồm những nội dung cốt tử sau:

 • Tên hệ thống đồ vật (tên những công cụ điện tử), tên phần mềm áp dụng tiêu dùng để khởi tạo, lập hoá đơn điện tử.
 • Phương tiện thể điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn ko dây, quang quẻ học, điện tử. Hoặc kỹ thuật tương tự.
 • Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu bổn phận về mặt khoa học hoá đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;
 • Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.
 • Trách nhiệm của từng phòng ban trực thuộc thúc đẩy việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và hai trữ dữ liệu hoá đơn điện tử trong nội bộ tổ chức. Bao gồm cả bổn phận của người được thực hành chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

2. Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm các nội dung: tên doanh nghiệp phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, những chiếc hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu dòng số hóa đơn,ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)). Ngày lập Thông báo phát hành. Tên, chữ ký của người đại diện theo luật pháp và dấu của đơn vị. Trường hợp gửi Thông báo phát hành đến cơ thuế quan bằng giấy. Hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành. (Trường hợp gửi bằng đường điện tử phê duyệt cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).

Trường hợp sở hữu sự thay đi địa chỉ kinh doanh

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử nên gửi thông báo phát hành hoá đơn cho cơ thuế quan nơi chuyển đến. Trong đó nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông o phát hành

 • Tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hành thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.
 • Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử bắt buộc ký số vào hóa đơn điện tử mẫu. Và gửi hóa đơn điện tử mẫu đến cơ quan thuế theo đường điện tử.
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) buộc phải niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử. Hoặc đăng vận tải trên trang thông báo điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời kì dùng hóa đơn điện tử. ”.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định về hoá đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

+ Tại Khoản 1 Điều 11 chỉ dẫn như sau:

“Điều 11. Đối tượng chọn hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế hán hoá đơn cho những đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động buôn bán (bao gồm cả hiệp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).Tổ chức ko phải là siêu thị nhưng có hoạt động buôn bán là những tổ chức mang hoạt động kinh doanh. Nhưng không được xây dựng thương hiệu và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và luật pháp buôn bán chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, nhà hàng nộp thuế GTGT. Theo cách trực tiếp theo tỷ lệ % nhân có doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang tiêu dùng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang tiêu dùng hóa đơn tự in, đặt in với hành vi vi phạm về hóa đơn. Bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này tìm hoá đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời kì 12 tháng, căn cứ tình hình dùng hoá đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và bắt buộc của doanh nghiệp. Trong thời hạn 5 ngày khiến việc, cơ quan thuế với văn bản thông báo siêu thị chuyển sang tự tạo hoá đơn để sử dụng. Hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế. Nếu ko đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tư này)

+ Tại điểm b Khoản 2 Điều 12 hướng dẫn như sau:

“…Tổ chức, công ty thuộc đi tượng mua hoá đơn do cơ thuế quan phát hành. Chuyển sang tự tạo hoá đơn đặt in, hoá đơn tự in hoặc hoá đơn điện tử đ sử dụng. Thì phải dừng tiêu dùng hóa đơn sắm của cơ quan thuế. Kể từ ngày bắt đu dùng hóa đơn tự tạo theo hướng dn tại Điều 21 Thông tư này.”

+ Tại điểm c Khoản 1 Điều 21 chỉ dẫn như sau:

“c) T chức, hộ, cá nhân kinh doanh chọn hóa đơn của cơ quan thuê ko tiếp tục sử dụng. Thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn bắt buộc tiến hành hủy hóa đơn theo hưng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.”

+ Tại Điều 27 (được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) chỉ dẫn như sau:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân hán hàng hoá, dịch vụ. Trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn. Có bổn phận nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ thuế quan quản lý trực tiếp. Kể cả ví như trong kỳ không dùng hóa đơn. Báo cáo tình hình tiêu dùng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4. Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7. Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Tại Báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn tiêu dùng bằng không (=0)

Riêng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mang hành vi vi phạm. Không được dùng hóa đơn tự in, đặt in, công ty thuộc dòng rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế. Theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này. Thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

…”

Căn cứ các quy định trên

Công ty đã sử dụng hóa đơn sắm của cơ thuế quan từ tháng 10/2018 (đến nay đã hết hạn 12 tháng).

Trường hợp Công ty đáp ứng các điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài chính. Thì được dùng hóa đơn điện tử. Trước khi sử dụng yêu cầu Công ty thực hiện. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy đinh.

Công ty phải dừng sử dụng hóa đơn tìm của cơ quan thuế.

Kể từ ngày bắt đầu tiêu dùng hóa đơn điện tử. Và thực hiện hủy hóa đơn chọn của cơ thuế quan ko tiếp tục sử dụng theo quy định. Công ty với trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng. Từ ngày đầu tháng đến hết ngày giới hạn sử dụng hóa đơn chọn của cơ quan thuế. Và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình dùng hoá đơn theo quý cho cơ quan thuế. Kể từ ngày kế tiếp theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Công ty cần hoàn toàn chịu nghĩa vụ trước pháp luật.

Về tính xác thực của việc khởi tạo, lập và dùng hóa đơn điện tử theo quy định. Trong giai đoạn thực hành chính sách thuế. Trường hợp còn vướng mắc, bắt buộc Công ty tham khảo những công văn hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn. Hoặc liên hệ sở hữu Phòng Thanh tra- kiểm tra Thuế số 1- Cục thuế TP Hà Nội để được tương trợ kịp thời. Cục Thuế TP Hà Nội thông tin để Công ty TNHH YOUNCHANG Việt Nam được biết./.

Chúc những bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »