Công văn số: 2580/TCT-CS v/v hoá đơn điện tử

Công văn số: 2580/TCT-CS v/v hoá đơn điện tử

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 85720/CT-TTHT ngày 13/11/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/


1. Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ về xử lý chuyển tiếp.

2. Căn cứ quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ về việc lập hóa đơn và những trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ ko nên buộc phải lập hóa đơn.

3. Căn cứ quy định tại Điều 3 và Điều 14 Thông tư số 32/2011/TT-BTCngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, phân phối dịch vụ về hóa đơn điện tử và thời hiệu thi hành và công ty thực hiện.

Căn cứ quy định chỉ dẫn nêu trên và theo nội dung biểu thị của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 85720/CT-NVDTPC thì:

– Về thời hiệu áp dụng hóa đơn điện tử thực hành theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, lúc các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thông tin được đáp ứng thì Cơ thuế quan sẽ thông tin các doanh nghiệp, công ty chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, trước lúc Cơ quan thuế thông tin thi các doanh nghiệp, công ty tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại những Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Khi doanh nghiệp, công ty áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ thì thực hành theo quy định tại Nghị định và theo chỉ dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính.

Theo đó, hiện nay những Doanh nghiệp thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

– Về việc lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Đối với hóa đơn điện tử đang thực hiện căn cứ theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và ngoài các nội dung cụ thể tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC, những nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế có quan điểm để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »