Thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế

 

Công văn số: 94367/CT-TTHT

v/v thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục

Thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1
(Đ/c: Tầng 2, tòa nhà HUD3 TOWER, số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội – MST: 0103949287)

Trả lời công văn số 233A/HUD3.1-TCKT ngày 14/10/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1 (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thông tin hóa đơn hiển thị trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế (www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn), Cục Thuế TP Hà Nội mang quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

– Căn cứ Điều 35 Nghị định số 119/2018/ND-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc đơn vị thực hành hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế quan theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối sở hữu những doanh nghiệp, công ty kinh tế, công ty khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 tới ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn hán hàng hóa, chế tạo dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

– Căn cứ Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

+ Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 hướng dẫn về hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này với hiệu lực thi hành nhắc từ ngày 14 tháng 11 năm 2019.

2. Từ ngày Thông tư này sở hữu hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 ….

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ;

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, dùng hóa đơn vận tải;

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính 

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thể nghiệm dùng hóa đơn điện tử với mã chính xác của cơ quan thuế,

Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở mang phạm vi thể nghiệm tiêu dùng hóa đơn điện tử sở hữu mã chính xác của cơ quan thuế.

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính 

– Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định:

“4. Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, toàn bộ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

– Căn cứ Thông tư số 39/39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ như sau:

+ Tại Khoản một Điều 9 quy định về việc phát hành hóa đơn:

“1. Tổ chức kinh doanh trước lúc tiêu dùng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, nên lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tư này), hóa đơn loại cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

+ Tại Khoản 2 Điều 9 quy định về trường hợp mang sự thay đổi shop kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

“…Trường hợp mang sự đổi thay địa chỉ kinh doanh dẫn tới thay đổi cơ thuế quan quản lý trực tiếp, giả dụ đơn vị có nhu cầu tiếp tục dùng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn với cơ thuế quan nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông tin điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

Nếu doanh nghiệp không mang nhu cầu tiêu dùng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa tiêu dùng hết thì thực hiện hủy những số hóa đơn chưa sử dụng và thông tin kết quả hủy hóa đơn sở hữu cơ thuế quan nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.”

+ Tại Điều 22 quy định về hóa đơn chưa với giá trị tiêu dùng như sau:

“…Hóa đơn chưa với giá trị tiêu dùng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.… “

– Thực hiện theo chỉ dẫn tại điểm 2 mục IV Công văn số 2010/TCT-TVQT ngày 30/5/2014 của Tổng cục Thuế chỉ dẫn thực hành 1 số nội dung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

“IV. Trường hợp tổ chức marketing đổi thay tên, địa chỉ với các số hóa đơn đã thực hành thông tin phát hành nhưng chưa sử dụng hết mang in sẵn tên, cửa hàng trên hóa đơn: …..

2. Trường hợp có sự thay đổi cửa hàng buôn bán dẫn tới đổi thay cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

2.1 Nếu đơn vị mang nhu cầu tiếp tục dùng số hóa đơn đã phát hành chưa dùng thì thực hiện như sau:

Nộp báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn có cơ thuế quan nơi chuyển đi.

Đóng dấu liên hệ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), thông tin điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn tới cơ thuế quan nơi chuyển đến và được sử dụng ngay hóa đơn.”

Căn cứ những quy định và chỉ dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có quan điểm như sau:

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1 đã gửi thông báo phát hành (TBPH) hóa đơn tới Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp và được bằng lòng là hoàn thành thủ tục TBPH hóa đơn thì Công ty được lập và tiêu dùng hóa đơn theo quy định. Trường hợp Công ty đổi thay cơ thuế quan quản lý trực tiếp do phân cấp quản lý (Công ty được chuyển từ Chi cục Thuế quận Hà Đông lên Cục Thuế TP Hà Nội) mang nhu cầu tiếp tục tiêu dùng số hóa đơn đã phát hành chưa dùng thì Công ty nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn tiếp tục dùng tới Chi cục Thuế quận Hà Đông để đăng ký tiếp tục dùng hóa đơn.

Thông tin hiển thị khi tra cứu hóa đơn trên trang tra cứu hóa đơn của Tổng cục Thuế (www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn) sở hữu dòng chữ “Hóa đơn đã kê khai trên bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm marketing khác Cơ thuế quan quản lý” là thông tin bổ sung nhằm tương trợ người tra cứu dễ dàng nhận diện sự đổi thay so với thông báo tra cứu ban đầu, ko làm đổi thay giá trị tiêu dùng những hóa đơn đã TBPH đúng quy định và đã đăng ký tiếp tục sử dụng.

Trong giai đoạn thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty sở hữu thể tham khảo những văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng chuyên chở trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc cửa hàng với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 9 để được tương trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp để Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp điện nước HUD3.1 được biết.

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »