Tính hợp pháp của hóa đơn điện tử có ngày ký sau ngày lập

Công văn 95840/CT-TTHT năm 2020

Về ngày lập hóa đơn điện tử Trả lời Công ty TNHH Marubeni – Itochu Steel Việt Nam hỏi về tính hợp pháp của hóa đơn điện tử sở hữu ngày ký sau ngày lập. Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 59 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này sở hữu hiệu lực thi hành nhắc từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thông báo áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 9 năm 2022.

2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục mang hiệu lực thi hành tới ngày 30 tháng 6 năm 2022.

3. Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử đề cập từ ngày 01 tháng 11 năm 2020…”

– Căn cứ Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc tổ chức thực hành hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế quan theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị khác, hộ, cá nhân buôn bán chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.”

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ:

+ Tại Điều 7 quy định:

“Điều 7. Hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân buôn bán đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của luật pháp về giao du điện tử.

2. Hóa đơn điện tử được tiêu dùng theo quy định của luật pháp về giao thiệp điện tử.”

+ Tại Điều 15 quy định:

“Điều 15. Lập hóa đơn

1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi gần như nội dung theo quy định tại Nghị định này…

3. Ngày lập hóa đơn là ngày người bán và người tìm làm cho thủ tục ghi nhận hàng hóa, dịch vụ đã được chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng. Các trường hợp luật pháp quy định chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng với hiệu lực đề cập từ thời điểm đăng ký thì ngày lập hóa đơn là ngày bàn giao hàng hóa.

Trường hợp giao hàng rộng rãi lần hoặc bàn giao từng hạng mục, quá trình dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều nên lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

4. Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cộng lúc cho phổ biến người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người chọn ko nên ký tên theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Hóa đơn điện tử được lập xong sau khi người bán và người mua đã ký xác nhận giao tế đã được thực hành theo quy định của luật pháp về giao tiếp điện tử.

6. Bộ Tài chính quy định việc lập hóa đơn đối sở hữu những ví như cụ thể khác.”

– Căn cứ Điều 30 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao du điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số hướng dẫn:

“Ngày, tháng, năm và thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là ngày, tháng, năm và thời gian mà công ty cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đấy và được chứng nhận bởi công ty phân phối dịch vụ cấp dấu thời gian.”

– Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

“Điều 16. Lập hóa đơn

…2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối có bán hàng hóa là thời khắc chuyển giao quyền mang hoặc quyền tiêu dùng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với phân phối dịch vụ là ngày hoàn tất việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp đơn vị chế tạo dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…”

– Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo; phát hành và tiêu dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

+ Tại Điều 6 hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử:

“Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử bắt buộc sở hữu những nội dung sau:

…e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong giả dụ người tìm là tổ chức kế toán…

2. Một số nếu hóa đơn điện tử không có toàn bộ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

+ Tại Điều 8 chỉ dẫn lập hóa đơn điện tử:

Điều 8. Lập hóa đơn điện tử

1. Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập gần như những thông báo quy định tại Điều 6 Thông tư này khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định.

Các hình thức lập hóa đơn điện tử:

– Người bán hàng hóa; dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hành lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán;

– Người bán hàng hóa; dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian chế tạo giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử.”

Căn cứ các quy định và chỉ dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội sở hữu ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn điện tử thực hành theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 51/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Hóa đơn điện tử bắt buộc đảm bảo với hầu hết các nội dung buộc phải (bao gồm cả chữ ký điện tử của người bán) theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì được xác định là hóa đơn hợp pháp.

Trường hợp ngày ký hóa đơn thực hành sau ngày lập hóa đơn điện tử thì Công ty buộc phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định trách nhiệm kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

Lưu ý:

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, ví như còn vướng mắc; doanh nghiệp có thể tham khảo những văn bản chỉ dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng chuyển vận trên website http://hanoi.gdt.gov.vn . Hoặc liên hệ sở hữu Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Marubeni – Itochu Steel Việt Nam được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi khía cạnh xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »