Giải đáp thắc mắc về hóa đơn điện tử theo công văn số 4707/TCT-CS

 Số: 21837/CT-TTHT V/v chính sách thuế đối mang hóa đơn điện tử 

Kính gửi: Công ty TNHH OSCO INTERNATIONAL
(Địa ch: Lô số 3, Cụm công nghiệp Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội; MST: 0104923059)

Trả lời công văn số 190330/CV/OSCO ngày 30/03/2019 của Công ty TNHH OSCO INTERNATIONAL (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội mang ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính):

“Điều 15. Điều kin khu trừ thuế giá tr gia tăng đu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia nâng cao hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia nâng cao khâu du nhập hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước bên cạnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với những tổ chức nước ngoài ko sở hữu tư phương pháp pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoại trừ kinh doanh hoặc mang thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

…”

– Căn cứ Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao tiếp điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số như sau:

+ Tại Điều 30 quy định dịch vụ cấp dấu thời gian

“Điều 30. Dịch vụ cấp dấu thời gian

 1.  Dch v cấy dấu thời gian là dch v giá tr gia tăng đ gắn thông báo về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liu.
 2.  Dịch vụ cấp dấu thời gian được chế tạo bởi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Việc cung ứng dịch vụ cấp dấu thời kì cần tuân theo những quy chuẩn công nghệ và tiêu chuẩn buộc phải ứng dụng đối mang dịch vụ cấp dấu thời gian.
 3.  Ngày, tháng, năm và thời gian được gắn vào thông điệp dữ liệu là ngày, tháng, năm và thời gian mà đơn vị phân phối dịch vụ cp dấu thời gian nhận được thông điệp dữ liệu đó và được chứng nhận bởi công ty cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian.
 4. Nguồn thời gian của các tổ chức cung ứng dịch vụ cấp dấu thời kì buộc phải tuân theo các quy định của pháp luật về nguồn thời kì chuẩn quốc gia.”

– Căn cứ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính Phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

+ Tại Điều 7 quy định thời khắc lập hóa đơn

 1.  Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối mang bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền có hoc quyền sử dng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 2. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối sở hữu cung cấp dịch vụ là thời khắc hoàn tất việc phân phối dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn sản xuất dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 3. Trường hợp giao hàng rộng rãi lần hoặc bàn giao từng hạng mục, quá trình dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều nên lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
 4.  Bộ Tài chính căn cứ quy định của luật pháp thuế giá trị gia tăng, pháp luật quản lý thuế để chỉ dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối có những giả dụ khác và nội dung quy định tại Điều này.”

+ Tại Điều 35 quy định:

“Điều 35. Hiệu lực thi hành

 1.  Ngh đnh này sở hữu hiệu lc thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
 2.  Việc đơn vị thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử với mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hành xong đối mang các doanh nghiệp, công ty kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân buôn bán chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.
 3. Trong thời kì từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Ngh đnh: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và s 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dch v vẫn còn hiệu lực thi hành.
 4. K từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, những Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

+ Tại Điều 36 quy định:

“Điều 36. Xử lý chuyển tiếp

…2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân buôn bán đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ thuế quan để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục tiêu dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã tìm đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại những Nghị định: s 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ.

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ thuế quan thông tin cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử với mã giả dụ cơ sở marketing chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục tiêu dùng hóa đơn theo những hình thức nêu trên thì cơ sở marketing thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn tới cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của những cơ sở marketing để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng vận chuyển trên Cổng thông báo điện tử của Tổng cục Thuế chuyên dụng cho việc tra cứu dữ liệu hóa đơn…

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

+ Tại tiết a khoản 2 Điều 16 quy định về lập hóa đơn

“2. Cách lập 1 số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối sở hữu bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền có hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, ko phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối sở hữu cung cấp dịch vụ là ngày hoàn tất việc cung ứng dịch vụ, ko phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tin. Trường hợp công ty chế tạo dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong lúc cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…”

– Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và tiêu dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ.

+ Tái tiết e điểm một Điều 6 quy định nội dung của hóa đơn điện tử.

“e) Chữ ký đin tử theo quy định của luật pháp của người bán; ngày, tháng năm lấy và gửi hóa đơn. Chữ ký đin tử theo quy định của pháp luật của người mua trong ví như người mua là đơn vị kế toán.”

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung công văn của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội giải đáp theo nguyên tắc như sau:

– Về thời điểm lập hóa đơn điện tử: Từ ngày 01/11/2018 tới ngày 31/10/2020, Công ty nghiên cứu và thực hành theo chỉ dẫn tại tiết a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Từ ngày 01/11/2020, Công ty nghiên cứu và thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP nêu trên. Trường hợp trong giai đoạn sử dụng, Công ty nhận được hóa đơn điện tử có ngày lập hóa đơn điện tử khác có ngày ký hóa đơn điện tử thì Công ty căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định bổn phận kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.


– Về hóa đơn tự in và đặt in có ngày thông tin phát hành hóa đơn sau 01/11/2018: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành. Do vậy việc quản lý, sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử được thực hành theo hướng dẫn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC .

Trường hợp trong thời kì từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, nhà cung cấp của Công ty chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thông báo mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo những hình thức hóa đơn tự in và đặt in thì Công ty căn cứ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP để xác định tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn sắm vào theo quy định tại Điều 35, Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP .

– Về điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào: Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn nêu trên giả dụ đáp ứng đủ những điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện, giả dụ còn vướng mắc đề nghị doanh nghiệp cửa hàng mang Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 2 để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết để thực hiện./.

Liên hệ tư vấn miễn phí 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »