Giải đáp thắc mắc về hoá đơn điện tử

Công văn số: 3441/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử

Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 43469/CT-TTHT ngày 07/06/2019 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn lập hóa đơn.

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập.

Việc ứng dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP , Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn và chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật để khai triển ứng dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Theo đó, hiện hành việc ứng dụng hóa đơn điện tử thực hành theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP , Nghị định số 04/2014/NĐ-CP , Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Căn cứ quy định trên, giả dụ thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì Tổng cục Thuế hợp nhất đề xuất xử lý của Cục Thuế TP Hà Nội tại công văn số 43469/CT-TTHT, theo đó:

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sở hữu sai sót nhưng chưa gửi cho người tìm thì người bán thực hành hủy hóa đơn điện tử đã lập mang sơ sót và lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người mua. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ dùng cho việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người tìm sở hữu sai sót thì thực hành xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Trường hợp người chọn ko sở hữu chữ ký điện tử thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận bằng giấy ghi rõ sơ sót mang chữ ký của người bán và người mua.

Tổng cục Thuế mang quan điểm Cục Thuế TP Hà Nội được biết./

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc https://kiemtoancalico.com/

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ công ty
 • xử lý hóa đơn sai mã số thuế
 • xử lý hóa đơn điện tử xuất sai
 • xử lý hóa đơn bất hợp pháp
 • xử lý hóa đơn bị mất
 • xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng số
 • xử lý hóa đơn viết sai tên công ty
 • xử lý hóa đơn hủy đã kê khai thuế
 • xử lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ
 • xử lý hóa đơn viết sai thuế suất

Previous
Next Post »