Hóa đơn điện tử với DN kê khai theo pp khấu trừ thuế

Công văn số 5032/TCT-CS V/v sử dụng hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Ý
(Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 0903945315)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 10351/VPCP-ĐMDN ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Ý về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

1. Về đối tượng vận dụng hóa đơn:

a) Tại Điều 2 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ) về đối tượng áp dụng như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ, gồm:

a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam marketing bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ (gọi chung là bán hàng hóa, dịch vụ) tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài;

…”

b) Tại Điều 2 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ về đối tượng áp dụng như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ bao gồm:

a) Doanh nghiệp được xây dựng thương hiệu và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật những doanh nghiệp tín dụng, Luật buôn bán bảo him, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phi pháp luật khác dưới những hình thức: Công ty cổ phần; doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn; nhà hàng hợp danh; công ty tư nhân;

…”

2. Về mẫu hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

a) Tại Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ về cái hóa đơn như sau:

“Điều 1. Sửa đi, bổ sung 1 số điều của Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 như sau:

1. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các dòng sau:

b) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia nâng cao theo bí quyết khu trừ;

c) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho những tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.”

b) Tại Điều 2 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ về dòng hóa đơn như sau:

“Điều 5. Loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử bao gồm các dòng sau:

1. Hóa đơn giá trị gia nâng cao là hóa đơn ứng dụng đi mang người bán hàng hóa, phân phối dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp khu trừ. …

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đi với người bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia nâng cao theo phương pháp trực tiếp…”

3. Về việc khởi tạo, phát hành, dùng và quản lý hóa đơn điện tử:

a) Tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành, dùng và quản lý hóa đơn điện tử lúc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

“Điều 3. Hóa đơn điện tử

…Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của công ty đã được cp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của luật pháp v giao dịch điện tử.

…3. Hóa đơn điện tử sở hữu giá trị pháp lý trường hợp thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính vẹn toàn của thông tin đựng trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

b) Thông tin cất trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh lúc cần thiết.”

“Điều 4. Nguyên tc sử dụng, điều kiện của đơn vị khởi tạo hóa đơn đin tử

…2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

…a) Là đơn vị kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hành giao dịch điện tử trong khai thuế có cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế sở hữu sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

b) Có địa điểm, những đường truyền vận tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng bắt buộc khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;

c) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương hợp sở hữu yêu cầu để thực hành việc khởi tạo, lập, dùng hóa đơn điện tử theo quy định;

d) Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

đ) Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết ni sở hữu phần mềm kế toán, bảo đảm dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được tự động chuyển vào phn mm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời khắc lập hóa đơn.

e) Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các bắt buộc ti thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

 • Hệ thống lưu trữ dữ liệu nên đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với những chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;
 • Có quy trình sao lưu và hồi phục dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: bảo đảm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra những vật với tin hoặc sao lưu trực tuyến hầu hết dữ liệu.”

b) Tại Điều 4 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ về chiếc hóa đơn về

Nguyên tắc lập, quản lý, tiêu dùng hóa đơn điện tử như sau:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, dùng hóa đơn điện tử

…2. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao tiếp bán hàng hóa, phân phối dịch vụ cần tuân thủ những quy định của pháp luật về giao tế điện tử, kế toán, thuế và quy định tại Nghị định này.”

4. Về việc xử lý chuyển tiếp:

Căn cứ chỉ dẫn tại Điều 36 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, phân phối dịch vụ về việc xử lý chuyển tiếp.

Căn cứ các quy định, chỉ dẫn nêu trên, người bán là những tổ chức, cá nhân buôn bán bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ tại Việt Nam đều thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn điên tử giả dụ đáp ứng những điều kiện theo quy định).

Trả lời về nếu của doanh nghiệp

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, khi những điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì Cơ thuế quan sẽ thông báo những doanh nghiệp, công ty chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, trước lúc Cơ quan thuế thông tin thì những doanh nghiệp, công ty tiếp tục tiêu dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã tìm đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện những thủ tục về hóa đơn, hóa đơn theo quy định tại những Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các Thông tư hướng dẫn.

Đề nghị Công ty shop mang Cơ thuế quan quản lý trực tiếp để được chỉ dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Ý được biết./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: https://kiemtoancalico.com/ | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • hóa đơn điện tử là gì
 • hóa đơn điện tử bắt buộc khi nào
 • hóa đơn điện tử áp dụng khi nào
 • cách xuất hóa đơn điện tử
 • mua hóa đơn điện tử ở đâu
 • hóa đơn điện tử nào tốt
 • hóa đơn điện tử bên nào tốt
 • hóa đơn điện tử có xuất lùi ngày được không
 • hóa đơn điện tử giá bao nhiêu
 • hóa đơn điện tử có hủy được không
 • hóa đơn điện tử có kèm bảng kê được không
 • hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ
 • hóa đơn điện tử hủy như thế nào
 • hóa đơn điện tử xác thực là gì
 • hóa đơn điện tử có sửa được không

Previous
Next Post »