Sử dụng hóa đơn điện tử theo công văn số 26250

 Công văn số: 26250/CTHN-TTHT

V/v dùng hóa đơn điện tử

Kính gửi: Công ty TNHH Voith Hydro Việt Nam
Mã số thuế: 0107712909; Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Từ, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Trả lời Công văn không số của Công ty TNHH Voith Hydro Việt Nam (sau đây gọi là Công ty); về việc yêu cầu được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Cục thuế TP Hà Nội sở hữu quan điểm như sau:

Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

Tại Điều 59 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Nghị định này sở hữu hiệu lực thi hành đề cập từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật thông tin; ứng dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

2. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ; quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tiếp tục; sở hữu hiệu lực thi hành tới ngày 30 tháng 6 năm 2022.

…”

Tại Điều 60 quy định xử lý chuyển tiếp:

“1. Doanh nghiệp, doanh nghiệp kinh tế đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử

Không có mã của cơ quan thuế; hoặc đã đăng ký vận dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; đã sắm hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành; thì được tiếp tục tiêu dùng hóa đơn đang sử dụng; kể từ ngày Nghị định này được ban hành tới hết ngày 30 tháng 6 năm 2022; và thực hành những thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010; và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

…”

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn điện tử; lúc bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ:

Tại Khoản 2 Điều 4 chỉ dẫn như sau:

“2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn

Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử buộc phải đáp ứng điều kiện sau:

 • Là tổ chức kinh tế mang đủ điều kiện và đang thực hành giao thiệp điện tử trong khai thuế có cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế mang dùng giao tế điện tử trong hoạt động ngân hàng.
 • Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin; đồ vật truyền tin đáp ứng bắt buộc khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
 • Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương thích với yêu cầu; để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;
 • Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối sở hữu phần mềm kế toán; đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời khắc lập hóa đơn.
 • Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các đề nghị tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

Hệ thống lưu trữ dữ liệu buộc phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương hợp có các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

Có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: bảo đảm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra những vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.”

su-dung-hoa-don-dien-tu-theo-cong-van-so-26250


Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 7 chỉ dẫn như sau:

“1. Khởi tạo hóa đơn điện tử

Là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập hầu hết các thông báo của người bán, chiếc hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận; và lưu trữ hóa đơn trước lúc bán hàng hóa, dịch vụ trên dụng cụ điện tử của doanh nghiệp kinh doanh; hoặc của những doanh nghiệp chế tạo dịch vụ về hóa đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước lúc khởi tạo hóa đơn điện tử bắt buộc ra quyết định vận dụng hóa đơn điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi ưng chuẩn cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này (theo Mẫu số một Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử gồm những nội dung cốt tử sau:
 • Tên hệ thống trang bị (tên những dụng cụ điện tử), tên phần mềm áp dụng sử dụng để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử.

Phương tiện thể điện tử là công cụ hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, khoa học số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang đãng học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

 • Bộ phận khoa học hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ chịu bổn phận về mặt công nghệ hóa đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;
 • Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức.
 • Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc ảnh hưởng việc khởi tạo, lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ doanh nghiệp bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hành chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Phát hành hóa đơn điện tử

Trước khi tiêu dùng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử

Phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành tất nhiên Thông tư này) gồm những nội dung:

 • Tên đơn vị phát hành hóa đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên dòng hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu dòng số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông tin phát hành (từ số… tới số…)),
 • Ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành đến cơ quan thuế bằng giấy);
 • Hoặc chữ ký điện tử của đơn vị phát hành (trường hợp gửi tới cơ quan thuế bằng đường điện tử duyệt cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế).
Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh

Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử cần gửi thông tin phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế nơi chuyển đến; trong đấy nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng.

Trường hợp mang sự đổi thay về nội dung đã thông tin phát hành
 • Tổ chức, khởi tạo hóa đơn điện tử thực hành thông báo phát hành mới theo chỉ dẫn tại khoản này.
 • Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử bắt buộc ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử loại (theo đúng định dạng gửi cho người mua) tới cơ quan thuế theo đường điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không bao gồm hóa đơn điện tử mẫu) buộc phải niêm yết tại hội sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng chuyển vận trên trang thông tin điện tử của đơn vị khởi tạo hóa đơn điện tử trong thời kì dùng hóa đơn điện tử.”.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ:

Tại Khoản một Điều 11 hướng dẫn như sau:

“Điều 11. Đối tượng chọn hóa đơn của cơ quan thuế

Cơ thuế quan bán hóa đơn cho những đối tượng sau:
 • Tổ chức ko phải là siêu thị nhưng với hoạt động buôn bán (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không buộc phải là doanh nghiệp; nhưng mang hoạt động marketing là những tổ chức sở hữu hoạt động kinh doanh; nhưng không được xây dựng thương hiệu và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

 • Hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo cách trực tiếp; theo tỷ lệ % nhân mang doanh thu.
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc chiếc rủi ro cao về thuế;
 • Doanh nghiệp đang tiêu dùng hóa đơn tự in, đặt in với hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lậu thuế.
Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này mua hóa đơn của cơ thuế quan trong thời gian 12 tháng

Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp; và đề nghị của doanh nghiệp; trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế mang văn bản thông tin siêu thị chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng; hoặc tiếp tục tìm hóa đơn của cơ quan thuế; giả dụ không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Có thể bạn quan tâm: Xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Tại điểm b Khoản 2 Điều 12 chỉ dẫn như sau:

“…

Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng sắm hóa đơn; do cơ quan thuế phát hành chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in; hoặc hóa đơn điện tử để sử dụng thì cần dừng tiêu dùng hóa đơn sắm của cơ quan thuế; đề cập từ ngày khởi đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo chỉ dẫn tại Điều 21 Thông tư này.”

Tại điểm c Khoản 1 Điều 21 chỉ dẫn như sau:

“c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh tìm hóa đơn của cơ thuế quan ko tiếp tục sử dụng; thì tổ chức, hộ, cá nhân sắm hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn; theo chỉ dẫn tại Điều 29 Thông tư này.”

Tại Điều 27 (được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) hướng dẫn như sau:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn)

Có nghĩa vụ nộp Báo cáo tình hình dùng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; đề cập cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình dùng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10; và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành tất nhiên Thông tư này).

Trường hợp trong kỳ không tiêu dùng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình dùng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng ko (=0)

Riêng nhà hàng dùng hóa đơn tự in, đặt in mang hành vi vi phạm ko được tiêu dùng hóa đơn tự in, đặt in, nhà hàng thuộc mẫu rủi ro cao về thuế thuộc diện tậu hóa đơn của cơ quan thuế; theo chỉ dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hành nộp Báo cáo tình hình dùng hóa đơn theo tháng.

…”

Căn cứ các quy định trên

Công ty đã dùng hóa đơn chọn của cơ thuế quan từ tháng 5/2017 (đến nay hết thời hạn 12 tháng)

Trường hợp Công ty đáp ứng những điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử

 • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4, Khoản một Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính; thì được dùng hóa đơn điện tử.
 • Trước lúc sử dụng yêu cầu Công ty thực hành Thông báo phát hành hóa đơn điện tử; theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty nên ngừng sử dụng hóa đơn chọn của cơ quan thuế

Kể từ ngày khởi đầu dùng hóa đơn điện tử và thực hiện hủy hóa đơn chọn của cơ quan thuế; ko tiếp tục dùng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công ty có nghĩa vụ nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng; từ ngày đầu tháng tới hết ngày dừng tiêu dùng hóa đơn chọn của cơ quan thuế; và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình tiêu dùng hóa đơn theo quý cho cơ quan thuế; kể từ ngày kế tiếp theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Công ty phải hoàn toàn chịu bổn phận trước luật pháp về tính chính xác của việc khởi tạo, lập và tiêu dùng hóa đơn điện tử theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, ví như còn vướng mắc, Công ty mang thể tham khảo những văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng vận chuyển trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ có Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Voith Hydro Việt Nam được biết./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com 

Tìm bài viết này bằng các từ khóa:

 • xử lý hóa đơn viết sai địa chỉ công ty
 • xử lý hóa đơn sai mã số thuế
 • xử lý hóa đơn điện tử xuất sai
 • xử lý hóa đơn bất hợp pháp
 • xử lý hóa đơn bị mất
 • xử lý hóa đơn khi thay đổi tên công ty
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng số
 • xử lý hóa đơn viết sai tên công ty
 • xử lý hóa đơn hủy đã kê khai thuế
 • xử lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản
 • xử lý hóa đơn viết sai số tiền bằng chữ
 • xử lý hóa đơn viết sai thuế suất


Previous
Next Post »